FAQ

Per a què serveix?
És obligatòria per:
- llogar i vendre un habitatge
- contractar els serveis d'aigua, gas i electricitat a les companyies subministradores corresponents.
A més a més, tenir cèdula d'habitabilitat vigent passarà a ser obligatori en els següents terminis:Habitatges construïts abans de l'1 de gener de 1960: abans de l'1 de gener de 2007.Habitatges construïts entre l'1 de gener de 1960 i el 31 de desembre de 1970: abans de l'1 de gener de 2009.Habitatges construïts entre l'1 de gener de 1971 i el 31 de desembre de 1980: abans de l'1 de gener de 2011.Habitatges construïts des de l'1 de gener de 1981: abans de l'1 de gener de 2014.

Quan caduca, la cèdula d'habitabilitat?
La cèdula d'habitabilitat té una validesa de 15 anys. Cal tornar a tramitar-la una vegada transcorregut aquest termini.

Quina resposta de l'Administració es rep?
L'Administració normalment respon amb la concessió de la cèdula d’habitabilitat, si bé pot denegar-la si no es compleix l'establert per la normativa. En tot cas, abans de donar una resposta contrària a la sol·licitud emet un requeriment. Un requeriment és la petició d’algun tipus d’actuació o documentació necessària per a continuar la tramitació de la sol·licitud. L’emet la unitat tramitadora de l’expedient, normalment mitjançant escrit a l’adreça de contacte que consta a la sol·licitud de cèdula.


Poden tots els immobles obtenir una cèdula d'habitabilitat?
No sempre és així. A part de complir els requisits mínims d'habitabilitat establerts al decret 55/2009, és necessari que l'immoble estigui escriturat com a habitatge. En cas contrari, caldrà realitzar un Canvi d´ús de local a habitatge.
Per a l'obtenció d'aquesta llicència s'exigeix que la qüalificació urbanística de l'immoble i el planejament vigent no ho impedeixin. També tindran que complir-se els requisits mínims d'habitabilitat i les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, a la vegada que sol·licitar una llicència d'obres majors. L'incompliment de qualsevol d'aquests punts imposibilita l'obtenció de la llicència, tot i haver abonat les tases corresponents. Per aquest motiu recomanen la realització d'un estudi de viabilitat previ.